Επιμέλεια, επικοινωνία & υποστήριξη τέκνων

Εκτός από την επιθυμία να είστε εκεί για ένα κοινό παιδί, έχετε επίσης το καθήκον και το δικαίωμα να φροντίζετε το ανήλικο παιδί σας. Η επιμέλεια περιλαμβάνει όλα τα θέματα που επηρεάζουν την περαιτέρω ζωή του παιδιού σας. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα:

τον προσδιορισμό του ονόματος
εγγραφή του παιδιού σας σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ή σχολείο
την επιλογή του σχολείου,
εκπαίδευση,
(θρησκευτική) εκπαίδευση,
το δικαίωμα να προσδιορίζει την τοποθεσία του παιδιού,
δικαιώματα πρόσβασης και
ιατρική περίθαλψη.

Σε πολλές περιπτώσεις, και οι δύο γονείς μοιράζονται την επιμέλεια. Το συμφέρον του παιδιού βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Ως γονείς του παιδιού σας, έχετε ή αποκτάτε κοινή επιμέλεια,

  • εάν είστε παντρεμένοι μεταξύ σας κατά τη στιγμή της γέννησης του παιδιού,
  • αν παντρευτείτε μετά τη γέννηση,
  • αν δηλώσετε ότι θέλετε να αναλάβετε από κοινού την επιμέλεια (δηλώσεις επιμέλειας), ή
  • εάν το οικογενειακό δικαστήριο σας αναθέσει την κοινή επιμέλεια του παιδιού.

Μερικές φορές είναι καλύτερο για την ευημερία του παιδιού να μεταβιβαστεί η γονική μέριμνα σε έναν μόνο γονέα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υποβληθεί αντίστοιχη αίτηση στο οικογενειακό δικαστήριο.

Εάν δεν είστε παντρεμένοι μεταξύ σας και δεν έχετε ακόμη προβεί σε δηλώσεις επιμέλειας, τότε η μητέρα έχει την αποκλειστική γονική μέριμνα. Εάν παρόλα αυτά επιθυμείτε να φροντίζετε από κοινού το παιδί σας, πρέπει να δηλώσετε ότι επιθυμείτε να αναλάβετε από κοινού την επιμέλεια. Αυτές οι λεγόμενες δηλώσεις επιμέλειας πρέπει να επικυρώνονται δημόσια, για παράδειγμα στο Γραφείο Πρόνοιας Νέων ή σε συμβολαιογραφείο. Μπορεί επίσης να γίνει πριν από τη γέννηση.

Από το 2013, οι πατέρες μπορούν επίσης να αποκτήσουν κοινή επιμέλεια χωρίς τη συγκατάθεση της μητέρας. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο οικογενειακό δικαστήριο για τη μεταβίβαση της κοινής επιμέλειας. Το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση αυτή εάν η μεταβίβαση της κοινής γονικής μέριμνας δεν αντίκειται στο συμφέρον του παιδιού. Αυτό τεκμαίρεται εάν δεν προβάλλονται αντίθετοι λόγοι από τη μητέρα ούτε προκύπτουν με άλλον τρόπο εντός προθεσμίας που καθορίζεται από το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων. Στην περίπτωση αυτή, το οικογενειακό δικαστήριο αποφασίζει με απλοποιημένη διαδικασία χωρίς να ακούσει το γραφείο πρόνοιας νέων και να ακούσει τους γονείς του παιδιού αυτοπροσώπως.

Το ίδιο ισχύει και για τους γονείς μετά το χωρισμό και το διαζύγιο. Και εδώ διατηρείται η κοινή επιμέλεια, εφόσον αυτό δεν αντίκειται στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Πώς μπορούν να συμπεριφέρονται οι γονείς σε μια τέτοια περίπτωση κατά την άσκηση της επιμέλειας και πώς μπορούν να αποφασίζουν σε θέματα σημαντικής ή καθημερινής σημασίας, μπορείτε να διαβάσετε στη διατριβή μου “Δικαιώματα λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις κοινής γονικής μέριμνας χωρισμένων συζύγων στη Γερμανία και την Αυστραλία”. (βλέπε δημοσιεύσεις).

Όσον αφορά τη διατροφή του παιδιού σε χρήμα, μπορεί να γίνει η ακόλουθη διαφοροποίηση: Εάν οι γονείς εναλλάσσονται στη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, οφείλουν να καταβάλλουν τη διατροφή του παιδιού σε χρήμα κατ’ αναλογία (BGH FamRZ 2006, 1017).

Ωστόσο, ο υπόχρεος σε διατροφή γονέας δικαιούται την αναγκαία απαλλαγή για την εξασφάλιση της δικής του ύπαρξης. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε 1.160 ευρώ/μήνα για τους μισθωτούς και 960 ευρώ/μήνα για τους μη μισθωτούς. Το αυτοτελές ποσό για τα ενήλικα παιδιά ανέρχεται σε 1.400 EUR.

Η υποχρέωση καταβολής διατροφής υφίσταται για όσο διάστημα το τέκνο δεν είναι σε θέση να συντηρηθεί, δηλαδή είναι άπορο. Η διατροφή τέκνων ορίζεται από το νόμο ως ελάχιστη διατροφή. Η ελάχιστη διατροφή είναι το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο υπόχρεος γονέας. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, η ελάχιστη διατροφή βασίζεται άμεσα στο επίπεδο διαβίωσης του παιδιού (άρθρο 1612α BGB).

Επιμέλεια, επικοινωνία & υποστήριξη τέκνων

Εκτός από την επιθυμία να είστε εκεί για ένα κοινό παιδί, έχετε επίσης το καθήκον και το δικαίωμα να φροντίζετε το ανήλικο παιδί σας. Η επιμέλεια περιλαμβάνει όλα τα θέματα που επηρεάζουν την περαιτέρω ζωή του παιδιού σας. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα:

τον προσδιορισμό του ονόματος
εγγραφή του παιδιού σας σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ή σχολείο
την επιλογή του σχολείου,
εκπαίδευση,
(θρησκευτική) εκπαίδευση,
το δικαίωμα να προσδιορίζει την τοποθεσία του παιδιού,
δικαιώματα πρόσβασης και
ιατρική περίθαλψη.

Σε πολλές περιπτώσεις, και οι δύο γονείς μοιράζονται την επιμέλεια. Το συμφέρον του παιδιού βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Ως γονείς του παιδιού σας, έχετε ή αποκτάτε κοινή επιμέλεια,

  • εάν είστε παντρεμένοι μεταξύ σας κατά τη στιγμή της γέννησης του παιδιού,
  • αν παντρευτείτε μετά τη γέννηση,
  • αν δηλώσετε ότι θέλετε να αναλάβετε από κοινού την επιμέλεια (δηλώσεις επιμέλειας), ή
  • εάν το οικογενειακό δικαστήριο σας αναθέσει την κοινή επιμέλεια του παιδιού.

Μερικές φορές είναι καλύτερο για την ευημερία του παιδιού να μεταβιβαστεί η γονική μέριμνα σε έναν μόνο γονέα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υποβληθεί αντίστοιχη αίτηση στο οικογενειακό δικαστήριο.

Εάν δεν είστε παντρεμένοι μεταξύ σας και δεν έχετε ακόμη προβεί σε δηλώσεις επιμέλειας, τότε η μητέρα έχει την αποκλειστική γονική μέριμνα. Εάν παρόλα αυτά επιθυμείτε να φροντίζετε από κοινού το παιδί σας, πρέπει να δηλώσετε ότι επιθυμείτε να αναλάβετε από κοινού την επιμέλεια. Αυτές οι λεγόμενες δηλώσεις επιμέλειας πρέπει να επικυρώνονται δημόσια, για παράδειγμα στο Γραφείο Πρόνοιας Νέων ή σε συμβολαιογραφείο. Μπορεί επίσης να γίνει πριν από τη γέννηση.

Από το 2013, οι πατέρες μπορούν επίσης να αποκτήσουν κοινή επιμέλεια χωρίς τη συγκατάθεση της μητέρας. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο οικογενειακό δικαστήριο για τη μεταβίβαση της κοινής επιμέλειας. Το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση αυτή εάν η μεταβίβαση της κοινής γονικής μέριμνας δεν αντίκειται στο συμφέρον του παιδιού. Αυτό τεκμαίρεται εάν δεν προβάλλονται αντίθετοι λόγοι από τη μητέρα ούτε προκύπτουν με άλλον τρόπο εντός προθεσμίας που καθορίζεται από το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων. Στην περίπτωση αυτή, το οικογενειακό δικαστήριο αποφασίζει με απλοποιημένη διαδικασία χωρίς να ακούσει το γραφείο πρόνοιας νέων και να ακούσει τους γονείς του παιδιού αυτοπροσώπως.

Το ίδιο ισχύει και για τους γονείς μετά το χωρισμό και το διαζύγιο. Και εδώ διατηρείται η κοινή επιμέλεια, εφόσον αυτό δεν αντίκειται στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Πώς μπορούν να συμπεριφέρονται οι γονείς σε μια τέτοια περίπτωση κατά την άσκηση της επιμέλειας και πώς μπορούν να αποφασίζουν σε θέματα σημαντικής ή καθημερινής σημασίας, μπορείτε να διαβάσετε στη διατριβή μου “Δικαιώματα λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις κοινής γονικής μέριμνας χωρισμένων συζύγων στη Γερμανία και την Αυστραλία”. (βλέπε δημοσιεύσεις).

Όσον αφορά τη διατροφή του παιδιού σε χρήμα, μπορεί να γίνει η ακόλουθη διαφοροποίηση: Εάν οι γονείς εναλλάσσονται στη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, οφείλουν να καταβάλλουν τη διατροφή του παιδιού σε χρήμα κατ’ αναλογία (BGH FamRZ 2006, 1017).

Ωστόσο, ο υπόχρεος σε διατροφή γονέας δικαιούται την αναγκαία απαλλαγή για την εξασφάλιση της δικής του ύπαρξης. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε 1.160 ευρώ/μήνα για τους μισθωτούς και 960 ευρώ/μήνα για τους μη μισθωτούς. Το αυτοτελές ποσό για τα ενήλικα παιδιά ανέρχεται σε 1.400 EUR.

Η υποχρέωση καταβολής διατροφής υφίσταται για όσο διάστημα το τέκνο δεν είναι σε θέση να συντηρηθεί, δηλαδή είναι άπορο. Η διατροφή τέκνων ορίζεται από το νόμο ως ελάχιστη διατροφή. Η ελάχιστη διατροφή είναι το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο υπόχρεος γονέας. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, η ελάχιστη διατροφή βασίζεται άμεσα στο επίπεδο διαβίωσης του παιδιού (άρθρο 1612α BGB).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Dr. Alioska Alexia Marinopoulos
Bockenheimer Landstraße 51-53
60325 Frankfurt am Main

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Tel.:   +49 (0) 69 509 82 170
Mob.:   +49 (0) 176 80312413
Fax.:   +49 (0) 69 509 82 555