Δίκαιο ακινήτων

Το δίκαιο των ακινήτων περιλαμβάνει όλες τις νομικές πτυχές που έχουν σχέση με τα ακίνητα. Ο όρος μπορεί να γίνει κατανοητός μόνο αν κάποιος επικεντρωθεί στους επιμέρους τομείς του δικαίου στους οποίους λαμβάνει χώρα το “δίκαιο των ακινήτων”. Ο ίδιος ο νόμος δεν χρησιμοποιεί τον όρο. Δεν υπάρχει άμεσος ορισμός. Όποιος κατασκευάζει, μεσιτεύει, αγοράζει ή πωλεί ακίνητα ασχολείται με το δίκαιο των ακινήτων.Στο δίκαιο των ακινήτων πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ νομικών διατάξεων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου. Το δημόσιο δίκαιο ρυθμίζει τις νομικές σχέσεις, για παράδειγμα, των οικοδόμων και των ιδιοκτητών ακινήτων σε σχέση με τους κρατικούς φορείς και τις σχέσεις με το ευρύ κοινό. Το ιδιωτικό δίκαιο επικεντρώνεται στις νομικές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών.Η μεταβίβαση της κυριότητας ενός ακινήτου πραγματοποιείται με τη συμφωνία του πωλητή και του αγοραστή για τη μεταβίβαση της κυριότητας και με την καταχώριση της μεταβίβασης της κυριότητας στο κτηματολόγιο (§ 873, § 925 BGB). Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της μεταβίβασης της κυριότητας και των υψηλών υλικών αξιών που συνήθως συνδέονται με αυτή, η απαιτούμενη συμφωνία, η λεγόμενη μεταβίβαση, πρέπει να δηλώνεται ενώπιον συμβολαιογράφου με την ταυτόχρονη παρουσία και των δύο συμβαλλομένων μερών. Η εκπροσώπηση είναι επιτρεπτή. Η νομοθεσία για τις συμβάσεις πώλησης χαρακτηρίζεται από πληθώρα όρων. Αποτελούν μέρος κάθε συμβολαιογραφικού συμβολαίου και πρέπει να είναι γνωστά στα μέρη.Για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα κάνετε λάθη και ότι θα έχετε τον υψηλότερο δυνατό βαθμό ασφάλειας δικαίου, θα χαρούμε να σας συμβουλεύσουμε σε εθνικό επίπεδο, ιδίως σε περίπτωση συναλλαγών ακινήτων στο εξωτερικό.

Δίκαιο ακινήτων

Το δίκαιο των ακινήτων περιλαμβάνει όλες τις νομικές πτυχές που έχουν σχέση με τα ακίνητα. Ο όρος μπορεί να γίνει κατανοητός μόνο αν κάποιος επικεντρωθεί στους επιμέρους τομείς του δικαίου στους οποίους λαμβάνει χώρα το “δίκαιο των ακινήτων”. Ο ίδιος ο νόμος δεν χρησιμοποιεί τον όρο. Δεν υπάρχει άμεσος ορισμός. Όποιος κατασκευάζει, μεσιτεύει, αγοράζει ή πωλεί ακίνητα ασχολείται με το δίκαιο των ακινήτων.Στο δίκαιο των ακινήτων πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ νομικών διατάξεων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου. Το δημόσιο δίκαιο ρυθμίζει τις νομικές σχέσεις, για παράδειγμα, των οικοδόμων και των ιδιοκτητών ακινήτων σε σχέση με τους κρατικούς φορείς και τις σχέσεις με το ευρύ κοινό. Το ιδιωτικό δίκαιο επικεντρώνεται στις νομικές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών.Η μεταβίβαση της κυριότητας ενός ακινήτου πραγματοποιείται με τη συμφωνία του πωλητή και του αγοραστή για τη μεταβίβαση της κυριότητας και με την καταχώριση της μεταβίβασης της κυριότητας στο κτηματολόγιο (§ 873, § 925 BGB). Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της μεταβίβασης της κυριότητας και των υψηλών υλικών αξιών που συνήθως συνδέονται με αυτή, η απαιτούμενη συμφωνία, η λεγόμενη μεταβίβαση, πρέπει να δηλώνεται ενώπιον συμβολαιογράφου με την ταυτόχρονη παρουσία και των δύο συμβαλλομένων μερών. Η εκπροσώπηση είναι επιτρεπτή. Η νομοθεσία για τις συμβάσεις πώλησης χαρακτηρίζεται από πληθώρα όρων. Αποτελούν μέρος κάθε συμβολαιογραφικού συμβολαίου και πρέπει να είναι γνωστά στα μέρη.Για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα κάνετε λάθη και ότι θα έχετε τον υψηλότερο δυνατό βαθμό ασφάλειας δικαίου, θα χαρούμε να σας συμβουλεύσουμε σε εθνικό επίπεδο, ιδίως σε περίπτωση συναλλαγών ακινήτων στο εξωτερικό.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Dr. Alioska Alexia Marinopoulos
Bockenheimer Landstraße 51-53
60325 Frankfurt am Main

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Tel.:   +49 (0) 69 509 82 170
Mob.:   +49 (0) 176 80312413
Fax.:   +49 (0) 69 509 82 555